2013 HOTROD CUSTOM SHOW

2013 HOTROD CUSTOM SHOW

chrome

thunderbird
 
chromeが仕上がって来ました
 
早速。早速
組み立てです